אחוז אחד מכל MemoryCoin שנכרה מיועד לצדקה. מחזיקי ה MemoryCoin מצביעים עבור מוסדות הצדקה בהם הם תומכים. המוסד הזוכה מקבל את הזכיה ישירות בתוך שרשרת הבלוקים.

הצבעה
ע"מ להצביע, שלחו MemoryCoin satoshi אחד (MMC 00000001.) לכתובת מוסד הצדקה בו הנכם תומכים. (ראו רשימה להלן)

מועמדים נוכחיים
Sean’s Outpost c/o IsaacGoldbourne – MVTEchaTyyDP2V6QotPE4zi1mUvbNKo8pe
Split between different charities c/o donschoe – MVTEcha4La8HeNaewF4oaSFUwaRep8xEyR
Horizontality.org French – MVTEchagLNup4HJycBxbxWVXdiXaWLvbDu
Electronic Frontier Foundation – MVTEchapJHRRBkCKG4qBCJvYqc1ufmyYvm
*Note these awards are being collected by community members on behalf of the charities.

Peace Geeks – MVTEchao4RjkTTyjMcYf8dnpQ7BqJdNVhr (current winner)
SPICES – MVTEchaqyCuu8RsP5kMYMuTbxRrwZ2jmtQ
**Note these awards are being collected directly by the charities themselves.

הגשת מועמדות
כל מוסד צדקה רשאי להגיש מועמדות ,לפנות למשתמשי MemoryCoin ולבקש את תמיכתם. לשם כך נדרשים 3 דברים.

1. יצירת כתובת MemoryCoin אשר מתחילה באותיות ‘MVTEcha’’ – תהיה זו הכתובת אליה יישלחו קולות ההצבעה של המשתמשים. אבטחו ושמרו את המפתח הפרטי.
תוכלו ליצור כתובות אלה בעזרת הכלי VanityGen, והרצת הפקודה,
oclvanitygen -o grantawardkey.txt -k -X 50 MVTEcha

2. פרסמו את הכתובת באתר הרשמי של מוסד הצדקה. הדבר יבהיר למשתמשי MemoryCoin כי הכתובת אמיתית ונשלטת ע"י המוסד צדקה.

3. בקשו מהמשתמשים לתמוך במועמדותכם. עשו זאת ב MemoryCoin פורום. כמו כן תצורפו לרשימה לעיל.